Корнілович Борис Юрійович Друк

kornilovych

 

 

 

 

завідувач кафедри

чл.-кор. НАН України, д.х.н., професор 

тел: (044) 204-98-81

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

21 корпус, каб. № 412

Сторінка викладача

 

 

 

Закінчив Київський політехнічний інститут (1973),  член-кореспондент Національної академії наук України (2003), професор (2002), доктор хімічних наук (1992), завідувач кафедри (2005). 

Викладає дисципліни:

"Прикладна хімія" (1 курс, бакалаври)

"Спецрозділи хімічної технології кераміки та скла. Фізико-хімічна механіка силікатних систем" (5 курс, спеціалісти)

"Спецрозділи хімічної технології кераміки та скла. Фізико-хімія скловидного стану" (5 курс, магістри)

"Фізико-хімічні основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів" (5 курс, магістри) 

"Сучасні проблеми науки про силікати" (6 курс, магістри)

 

Опубліковано понад 400 наукових праць, в т.ч. 3 монографії, більше 30ти авторських свідоцтв на винаходи, під його керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій

 

Основні публікації за останні 5 років:

монографії:

- Корнилович Б.Ю. Фізична хімія кремнезему і нанодисперсних силікатів. Навчальний посібник (реєстраційний номер МОН України №495)/ Корнилович Б.Ю., Андрієвська О.Р., Племянніков М.М., Спасьонова Л.М. - К.: Освіта України, 2013. - 176 с.  

- Корнілович Б.Ю. Природоохоронні технології в урановидобувній та переробній промисловості / Корнілович Б.Ю., Сорокін О.Г., Павленко В.М., Кошик Ю.Й. - Київ., 2011. - 156 с. 

наукові публікації та патенти:

- Kornilovych B.Yu., Tobilko V.Yu., Andrievska O.R., Spasonova L.M. Synthesis and characterization of clay/iron nanoparticles for the removal of environmental pollutants // 13th Ukrainian-Polish Symposium Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, 11-14 September 2012. – p. 61.

- Корнилович Б.Ю., Ковальчук И.А., Тобилко В.Ю. Золь-гель синтез сорбентов на основе природных слоистых силикатов // Вторая конференция стран СНГ «Золь – гель – 2012», Севастополь, 18-20 сентября 2012. – С. 63.  

- Корнілович Б.Ю., Вайерман М., Кошик Ю.Й., Павленко В.М., Спасьонова Л.М. Проникні хімічно-активні бар'єри для захисту підземних вод від техногенних забруднень// X Міжнародний водний  форум "AQUA UKRAINE-2012", науково-практична конференції «Вода та Довкілля», Київ, листопад 2012 р. 

- Л.М. Спасьонова, В.М. Павленко, Б.Ю. Корнілович, А. Рудий. Cтруктуроутворення  в керамічних матрицях для іммобілізації цезію// Наукові вісті НТУУ «КПІ».- 2012, №3.- С. 127-132.

- Корнілович Б.Ю., Павленко В.М., Сорокін О.Г., Кошик Ю.Й., Вайерман М. Сучасні технології очищення уранвмісних руд // VІІІ Міжнародна науково-практична конференція „Екологічна безпека: проблеми та шляхи вирішення”: Зб. наук. ст.  у 2-х т. / УкрНДІЕП. - Харків: Райдер, 2012, т. 1, С. 160-165.

- M. Wireman,  B. Kornilovych/ Installation of a Permiable Reactive Barrier in Uranium Mining District – East Central Ukraine// Newsletter International Association of Hydrogeologists U.S. National Chepter.- 2012.- Vol. 41, N 2.- P. 12-15.

- Гвоздяк П.І., Маковецький О.Л.,  Ковальчук І.А., Хлопась О.О., Корнілович Б.Ю. Спосіб очищення підземної води від розчиненого урану // Патент України на корисну модель №67937, 12.03.2012. Бюл.№5.

- Корнілович Б.Ю., Завгородній В.А., Спасенова Л.М., Маковецький О.Л. Спосіб ремедіації грунту // Патент України на винахід  №96805, зареєстровано в Держреєстрі патентів України на винаходи 12.12.2011, Бюл.23, 2011.

- Корнілович Б.Ю., Яценко А.П., Маковецький О.Л., Спасенова Л.М., Завгородній В.А. Спосіб очищення грунтових вод та грунту від важких металів та радіонуклідів // Патент України на корисну модель №62964, дата публікації про видачу патенту 26.09.2011, Бюл.№18.

- Ковальчук І.А., Голембіовський А.О., Корнілович Б.Ю. Сорбція іонів Cr(VI) та U(VI) палигорськітом, модифікованим катіонними поверхнево-активними речовинами // Доповіді НАН України 2011, №11. C 161-165.

- Корнілович Б.Ю., Павленко В.М., Тобілко В.Ю, Сорокін О.Г, Кошик  Ю.Й. Застосування модифікованих активних матеріалів для захисту підземних вод за допомогою проникних реакційно здатних бар"єрів // Збірник наукових статей VII Міжнародної науково-практичної конф."Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення", м.Алушта, 2011. C 54-58.

- Ковальчук І.А., Хлопась О.О., Гвоздяк П.І., Маковецький О.Л., Корнілович Б.Ю. Очищення уранвмісних підземних вод мікробіологічним методом // Доповіді НАН України, 2011, №10. C 175 -180.

- Spasonova L., Kovalchuk I., Wireman M., Kornilovych B. Deactivation of Hazardous Uranium Contaminated Water in Black See Basin // In book “Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment. Springer  Science + Business Media B.V.2011. P 329-338. 

- Imnadze P., Chakvetadze N., Kornilovych B. et al. Evaluation of mining-related metals contamination and ecological and human health risks associated with manganese mining and processing in Chiatura, Georgia // Edited by M.Mirtskhulava and M.Wireman. Tbilisi, Georgia , 2011. p 20. 

- Kovalchuk I, Tobilko V., Denysova T., Kornilovych B. Removal of uranium from radioactive contaminated water by modified layer silicates // Proceeding of 15th ICHMET International Conf. on Heavy Metals in the Environment, 19-23 September 2010, Gdansk, Poland. P 115.

- Корнілович Б.Ю., Стрелко В.В., Кошик Ю.Й.,  Павленко В.М. Eколого-хімічні проблеми при видобутку та переробці уранової сировини // Вісник Національної академії наук України, 2010, №10. C 8-14.

- Kovalchuk I.,Tobilko V., Kornilovych B. Managment and use of uranium contaminated groundwater // Abstract Volume World Water Week in Stockholm, Sept. 5-11, 2010. Abstract Volume World Water Week in Stockholm, Sept. 5-11, 2010. Р. 238-239.

- Яценко А.П., Ковальчук І.А., Корнілович Б.Ю., Павленко В.М., Маковецький О.Л. Сорбційно-відновлювальне очищення підземних вод від сполук урану // Наукові вісті НТУУ „КПІ”, 2010, № 3(71).C 83-87.

- Wireman M.,  Kornilovych B., Koshik Yu, Pavlenko V., Spasonova L. The Use of Innovative Technologies against Uranium Contaminated Groundwater in Ukraine // National Groundwater Association Groundwater Summit Conference, Denver, April 11-15, 2010. P 316 – 318.

Участь у науково-дослідній роботі:

- міжнародний партнерський проект Р-322 "Регіональна оцінка забруднення металами, пов’язаного з гірничо-добувною промисловістю" за участю Агентства охорони навколишнього середовища США,  Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Українського науково-дослідного та проектно-розвідувального інституту промислової технології (м. Жовті Води), Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (м. Київ) та Національного центру Контролю захворюваності і медичної статистики Грузії (м. Тбілісі)  (грант Українського науково-технологічного центру) (2008 -2010 р.);

- міжнародний партнерський проект Р-454 "Разработка инновационной экологической технологии восстановления загрязненных грунтовых вод в Украине" за участю Агентства охорони навколишнього середовища США,  Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" та Українського науково-дослідного і проектно-розвідувального інституту промислової технології (м. Жовті Води) (грант Українського науково-технологічного центру) (2011-2012 р.);

- держбюджетна тема "Розробка технології очищення стічних вод від важких та радіоактивних металів з використанням силікатних композицій" (№2142п; термін виконання 2008 – 2009 р.);

- держбюджетна тема "Розробка високоселективних сорбуючих керамічних матеріалів для захисту водного басейну від забруднення важкими металами та природними радіонуклідами" (№ 2360-п, термін виконання 2010 – 2011 р.).

- керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Результати наукових досліджень представлені на:

- II, IV, V, VІ та VІІ Міжнародних науково-практичних конференціях "Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення" у 2006-2012 роках. – АР Крим, м. Алушта;

- The 3 Central and Eastern Europe Conference on Health and the Enviroment.- Cluy-Napoca, Romania, 19-22 October 2008.

- 2010 Ground Water Summit and 2010 Ground Protection Council Spring    Meeting, квітень 2010, США, м. Денвер.

Результати науково-дослідних робіт студентів були представлені на І-ІV Міжнародних науково-практичних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, м. Київ, НТУУ "КПІ" у 2009-2012 роках та інших.