header

Спасьонова Лариса Миколаївна Друк

spasonova

 

 

 

 

вчений секретар кафедри

к.х.н., доцент 

тел: (044) 204-97-78

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

21 корпус, каб. № 307

Сторінка викладача

 

 

 

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (хімічний факультет) (1980), кандидат хімічних наук (2000), доцент (2014), доцент кафедри ХТКС, вчений секретар кафедри, вчений секретар наукового семінару кафедри, відповідальна за міжнародну роботу кафедри.

Викладає дисципліни:

"Фізико-хімічні методи дослідження силікатів" (2-й курс, бакалаври)

"Методологія наукових досліджень" (4-й курс, бакалаври)

"Фізико-хімічна механіка силікатних систем", практикум (5-й курс, спеціалісти)

"Сучасні інструментальні методи досліджень"  (5-й курс, спеціалісти)

"Сучасні проблеми науки про силікати", практикум (5-й курс, магістри) 

"Хімія кремнію та екологія силікатних виробництв" (5-й курс, магістри)

"Сучасні методи та засоби дослідження силікатів", практикум  (5-й курс, магістри).

Опубліковано понад 100 наукових праць, в т.ч. 12 авторських свідоцтв на винаходи. 

Повний перелік наукових праць та доступ до завантаження деяких з них можна отримати за посиланням на профіль в Академії Google.


Основні публікації за останні 5 років:

монографії:  

- Корнілович Б.Ю., Андрієвська О.Р., Племянніков М.М., Спасьонова Л.М. Фізична хімія кремнезему і нанодисперсних силікатів /  Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Хімічна технологія» (лист МОН № 1/11-9599 від 06.06.2013). Навчальний посібник/ за ред. чл.-кор. НАН України Б.Ю. Корніловича.- К.: «Освіта України», 2013.- 178 с.

навчально-методичні матеріали:  

- Маковецький О.Л., Спасьонова Л.М., Тобілко В.Ю., Пилипенко І.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитних модулів "Теорія процесів виробництва кераміки" та "Сучасні проблеми технології кераміки" для студентів напрямку підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» спеціальності 7.05130104, 8.05130104 «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»/ Уклад.: Маковецький О.Л., Спасьонова Л.М., Тобілко В.Ю., Пилипенко І.В. – К.: 2014. – 84 с. Рекомендовано вченою радою ХТФ, протокол №5 від 21.06.2013р.

- Андрієвська О.Р., Спасьонова Л.М., Яценко А.П. «Інструментальні методи досліджень в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» спеціальності 8.05130104   «Хімічні технології тугоплавких  неметалевих і силікатних матеріалів»/ Уклад.: Андрієвська О.Р., Спасьонова Л.М., Яценко А.П. – К.: 2014. – 78 с. Рекомендовано вченою радою ХТФ, протокол №10 від 24.11.2014р.

- Племянніков М.М., Спасьонова Л.М., Яценко А.П. «Методологія наукових досліджень»: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напрямку підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» професійної спрямованості «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» / Уклад.: Племянніков М.М., Спасьонова Л.М., Яценко А.П. – К.: 2014. – 14 с. Рекомендовано вченою радою ХТФ, протокол №11 від  29.12.2014р  

- Спасьонова Л.М., Бабич Л.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля «Сучасні методи та засоби дослідження силікатів». Рекомендовано Вченою радою ХТФ НТУУ «КПІ», протокол №1 від 24.01.2014. – 32с.

- Маковецький О.Л., Спасьонова Л.М., Тобілко В.Ю., Пилипенко І.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитних модулів "Теорія процесів виробництва кераміки" та "Сучасні проблеми технології кераміки" /Методичні вказівки pекомендовано Вченою радою ХТФ НТУУ «КПІ», пр. 5 від 21.06.2013. – 84с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6371

- Спасьонова Л.М., Голембіовський А.О., Пилипенко І.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля «Хімія кремнію»/ Методичні вказівки pекомендовано Вченою радою ХТФ, пр. 4  від  27.05.2013. – 33с. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/6370 

наукові публікації та патенти:

- E.Р. Андриевская, О.А. Корниенко, Л.Н. Спасенова, А.А. Макудера. Взаимодействие оксидов церия и эрбия при температуре 1100оС// Збірник наукових праць ПАТ «УКРНДІ ВОГНЕТРИВІВ ім. А.С. Бережного. – 2013. - №113. - С. 156-163.

- Голембіовський А.О., Брезіцька А.М., Спасьонова Л.М. Зміна структури поверхні монтморилоніту при адсорбції катіонних поверхнево–активних речовин// Східно–європейський журнал передових технологій  – 2014. – Т. 4, № 6 (70). – С. 53–57.

- Пилипенко І. В., Спасьонова Л.М., Ковальчук І.А., Веремеєнко В.В. Сорбція іонів кобальту, хрому та урану Fe/Ti-пілардованим монтморилонітом// Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – T. 4, № 6(70). – С. 57-61.

- Веремеєнко В.В., Пилипенко І.В., Спасьонова Л.М. Титанвмісний стовпчастий монтморилоніт для вилучення важких металів з водного середовища// Зб. Тез доп. V Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології.- Київ, 9-11 квітня 2014. – с. 135.

- Весельська О.Я., Тобілко В.Ю., Спасьонова Л.М. Одержання залізовмісних матеріалів на основі палигорськіту для захисту підземних вод// Зб. тез доп. V Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології.- Київ, 9-11 квітня 2014. - с. 169.

- Корнілович Б.Ю., Кошик Ю.Й., Спасьонова Л.М., Тобілко В.Ю. Еколого-хімічні та гігієнічні аспекти захисту навколишнього середовища при видобутку та переробці уранових руд//«Вода: гігієна та екологія».- 2014.- № 3-4.- С.00-16.

- Андриевская E.Р., Корниенко О.А., Спасeнова Л.H., Макудера А.А. Взаимодействие оксидов церия и эрбия при температуре 1100оС// Сб. научных  трудов ОАО УкрНИИ огне-упоров им. А.С. Бережного, Харьков, 2013. – С.

- Патент України на корисну модель № 60964 „Спосіб очищення ґрунтових вод та  грунту від важких металів та радіонуклідів” / Корнілович Б.Ю., Яценко А.П., Спасьонова Л.М., Маковецький О.Л. Зареєстровано 26.09.2011.

- А.Л. Шевченко, В.В. Гудзенко, Л.Н. Спасенова, П.И. Гвоздяк. Сравнительный анализ применения неорганических и биологических методов дезактивации природных вод в Чернобыльской зоне отчуждения// Збірка доповідей, висновки та рекомендації  Міжнародної конференції: «Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього» (20-22.04.2011, Київ). - Київ, 2011. -   С. 100-104.

- Патент на винахід №96805.  Спосіб ремедіації грунту/ Б.Ю. Корнілович, В.А. Завгородній , Л.М. Спасьонова, О.Л. Маковецький дата публікації про видачу патенту 12.12.2011, Бюл. 23

- Патент на корисну модель № 62964.  Спосіб очищення грунтових вод та грунту від важких металів та радіонуклідів/  А.П. Яценко, Б.Ю. Корнілович, О.Л. Маковецький, Л.М. Спасьонова, В.А. Завгородній,  дата публікації про видачу патенту 26.09.2011, Бюл. 18.

- O. Shevchenko, L. Spasоnova, V. Gudzenko. Inorganic and biologic techniques for the natural water decontamination inside Сhernobyl alienated zone: comparative analysis// Збірка тез Міжнар. конференції: «Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього» (20-22.04.2011, Київ). К., 2011. - С. 42-43.

- B. Kornilovych, I. Kovalchuk, L. Spasonova, M. Wireman. Deactivation of Hazardous Uranium Contaminated Water in Black See Basin // In book “Advanced Water Supply and Wastewater Treatment: A Road to Safer Society and Environment”. Springer Science+Business Media B.V. , 2011.- P.329-338.

- О.Л. Шевченко, Л.М. Спасьонова, П.І. Гвоздяк, Б.Ю. Корнілович, Л.І. Глоба. Досвід очищення радіоактивно забруднених  вод після аварії на Чорнобильській АЕС (стислий огляд експериментальних випробувань)// Бюлетень екологічного стану Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового відселення). - 2010, №2 (36). - C. 14-22.

- T. Denisova, V. Tobilko, L. Spasonova, I. Kovalchuk, B. Kornilovych. Sorption of U(VI) in a multi-component Fe(III)hydr(oxide)-silicate sorbent system//12th Polish Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Application, 2010. - Р. 4. 24.

- B. Kornilovych, M. Wireman, Yu. Koshik, V. Pavlenko, L.М. Spasonova. The Use of Innovative Technologies against Uranium Contaminated Groundwater in Ukraine// National Groundwater Association Groundwater Summit Conference, Denver, April 11-15, 2010. - Р. 316-318.

- N.А.Мishchuk, B.Yu. Коrnilovych, O.L. Маkovetskyy, L.М. Spasonova. Electroremediation of contaminated soils under nonstationary and nonuniform conditions// Journal Colloid Surface A:Physicochemical and Engineering Aspects.-2010.-Vol. 360.- P.26-31.

- Т.И. Денисова, В.Ю. Тобилко, Л.Н. Спасенова, Н.Н. Цыба, Б.Ю. Корнилович. Сорбция ионов U(VI) на термически активированных слоистых силикатах// Химия, физика и технология поверхности: Межвед. сб. научн. тр. – Киев: Наукова думка. – 2009, вып. 15.- С. 130 – 137.

- О.В. Шиманська, Т.І. Денисова, Л.М. Спасьонова. Особливості формування поруватої структури сорбентів на основі термооброблених шаруватих силікатів// ІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених з хімії та хімічної технології НТУУ «КПІ» 22-24.04.09.- C. 196.

- И.А. Лещук, Л.Н. Спасенова, А.Л. Маковецкий, Б.Ю. Корнилович. Биосорбция урана (VI), стронция и цезия клетками бактерий Bacillus polymyxa ІМВ 8910// Ядерні та радіаційні технології. – 2009. – Т. 7, №1-2 .- C. 46-57.

- Патент України на винахід № 85944. Спосіб вилучення важких металів і радіонуклідів із грунту/ Б.Ю. Корнілович, О.Л. Маковецький , В.А. Завгородній, Спасьонова Л.М., Р.Є. Кліщенко. Дата публікації про видачу Патенту 10.03.2009, Бюл. 5.

- Патент України на винахід  №  85635. Спосіб ремедіації грунту / Б.Ю. Корнілович, О.Л. Маковецький , В.А. Завгородній, Спасьонова Л.М., І.А. Ковальчук.  Дата публікації про видачу Патенту 10.02.2009, Бюл. 3.

Повний перелік наукових праць http://scholar.google.com.ua/citations?user=KAl_S78AAAAJ&hl=ru

Участь у науково-дослідній роботі:

- міжнародний партнерський проект Р-322 "Регіональна оцінка забруднення металами, пов’язаного з гірничо-добувною промисловістю" за участю Агентства охорони навколишнього середовища США,  Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Українського науково-дослідного та проектно-розвідувального інституту промислової технології (м. Жовті Води), Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (м. Київ) та Національного центру Контролю захворюваності і медичної статистики Грузії (м. Тбілісі)  (грант Українського науково-технологічного центру) (2008 -2010 р.);

- міжнародний партнерський проект Р-454 "Разработка инновационной экологической технологии восстановления загрязненных грунтовых вод в Украине" за участю Агентства охорони навколишнього середовища США,  Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" та Українського науково-дослідного і проектно-розвідувального інституту промислової технології (м. Жовті Води) (грант Українського науково-технологічного центру) (2011-2012 р.);

- держбюджетна тема "Розробка технології очищення стічних вод від важких та радіоактивних металів з використанням силікатних композицій" (№2142п; термін виконання 2008 – 2009 р.);

- ініціативна тематика НДР "Дослідження процесів структуроутворення в силікатних дисперсіях для отримання нових сорбційних матеріалів" (реєстраційний номер 0110U003254, термін виконання 2010 – 2012 р.).

- керівництво науково-дослідною роботою студентів.

Результати наукових досліджень представлені на:

-  2010 Ground Water Summit and 2010 Ground Protection Council Spring Meeting, April 2010, USA, Denver.

-  NATO Conference "Advanced water supply and wastewater treatment: a road to safer society and environment".- Lviv, Ukraine, 19 – 22 May 2010

- українсько-польському семінарі «ntuu "kpi"-wut. new horisons in research cooperation", квітень, 2011 р., НTУУ "КПІ", Україна, Київ ("Модифіковані шаруваті силікати для видалення урану з забруднених поверхневих та ґрунтових вод");

- French-Ukrainian scientific seminar, University of Le Man, France, May, 2011 ("Synthesis and properties of the effective sorbent and membranes of the base of natural zeolites and layer silicates");

- Міжнародному форумі "За мир, взаєморозуміння і співробітництво заради безпечного світу" (19.04.11 р.) присвяченого 25-й річниці аварії
на ЧАЕС, НТУУ "КПІ" ("Очистка радіоактивно забруднених вод сорбційними та біологічними методами");

Результати науково-дослідних робіт студентів були представлені на І, ІІ та  ІІІ Міжнародних науково-практичних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, які організовував ХТФ НТУУ "КПІ" у 2008-2010 роках та на ХІV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Екологія. Людина. Суспільство", за організації ІХФ НТУУ "КПІ" в 2011 р.

 

 

 

Наші партнери

lemann

US EPA

Sorption

ipm

Chuiko

vetropack

Agromat

Atem

Piastrella